Son Yıllarda Sağlık Uygulama Tebliği’nde Geriatri Uzmanları Aleyhine Yapılan Bazı Düzenlemelere Dair Danıştay Kararı

Son Yıllarda Sağlık Uygulama Tebliği’nde Geriatri Uzmanları Aleyhine Yapılan Bazı Düzenlemelere Dair Danıştay Kararı
Geriatri, yaşlanma süreci ve yaşlı bireylerin sağlık problemleri ile özellikli olarak ilgilenen bilim alanıdır.
 
Geriatri uzmanı, bu bilim alanı çerçevesinde bir yaşlının sağlık dinamiklerini en iyi şekilde bilerek hastalıklarını mümkün olan en uygun biçimde yönetmek adına iç hastalıkları uzmanlık eğitimi sonrası yan dal uzmanlık eğitim alan ve tecrübe kazanan hekimdir.
 
65 yaş ve üzeri bireylerde sık görülen hastalıkların tetkik ve tedavi sürecinin farklı branş hekimlerince yönetilmesi, hem yaşlı hasta için hem hastalığın seyri açısından güçlükler barındırabilmektedir.
 
Son yıllarda Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nde yapılan bazı düzenlemeler yukarıda belirtilen gerçekler ışığında değerlendirildiğinde geriatri uzmanlarının hekimlik yetkilerine müdahale ve yaşlıların sağlık hizmetlerine erişim hakkını engeller niteliktedir.
 
Bu olumsuzlukların giderilmesi ve sürecin iyileştirilmesi adına 2013 yılında Prof.Dr. Ahmet Turan Işık ve Prof.Dr. Mehmet Refik Mas’ın girişimleri ile başlatılan hukuksal mücadele Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu’nun 06.11.2019 günlü oturumunda karara bağlanarak geriatri uzmanları ve yaşlılarımız lehine sonuçlanmıştır. Danıştay tarafından alınan bu nihai kararın pratik uygulamalara yansıması ülkemizde geriatri bilim alanı ve disiplininin de daha fazla gelişmesi ve beklenen olumlu etkiyi yaratması anlamına gelmektedir.
 
Bu çabanın ve alınan bu kararların ülkemiz adına faydalı olmasını dileriz.

Geriatrik Bilimler Derneği